ПРОЦЕСУАЛЬНІ АСПЕКТИ НОТАРІАЛЬНОГО ПОСВІДЧЕННЯ ДОГОВОРУ ПРО ПРИПИНЕННЯ ПРАВА НА УТРИМАННЯ У ЗВ’ЯЗКУ З НАБУТТЯМ ПРАВА ВЛАСНОСТІ НА НЕРУХОМЕ МАЙНО

Автор(и): Андрущенко Т. С

Місце роботи: 

старший викладач кафедри адміністративного,

цивільного та господарського права і процесу,

Академія Державної пенітенціарної служби, м. Чернігів

Мова: Українська

Науковий вісник Сіверщини. Серія:Право  2017№2(2):73-82

https://doi.org/10.32755/sjlaw.2017.02.073

Анотація

Cтаття присвячена комплексному дослідженню процедури нотаріального посвідчення договору про припинення права на утримання у зв’язку з передачею нерухомого майна як інструменту правового регулювання відповідних сімейних правовідносин, визначення особливостей його укладення та нотаріального провадження з його посвідчення, розробка на цій основі науково обґрунтованих рекомендацій щодо вдосконалення законодавства України з цих питань. У роботі обґрунтовано переваги погашення аліментних зобов’язань на договірних засадах порівняно з процедурою стягнення аліментів у судовому порядку.

Описано проблемні питання, пов’язані з державною реєстрацією, зміною та розірванням договору про припинення права на аліменти на дитину у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно.

Ключові слова: нотаріальне посвідчення, державна реєстрація, утримання, нерухоме майно.

Список використаних джерел

  1. Цивільний кодекс України від 16. 01. 2003 року. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 40–44. Ст. 356.
  2. Сімейний кодекс України. Відомості Верховної Ради України. 2003. № 21–22. Ст .135.
  3. Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень: Закон України від 1 липня 2004 р. № 1952-IV. Вісник Верховної Ради України. 2004. № 51. Ст. 553.
  4. Про затвердження Порядку вчинення нотаріальних дій нотаріусами України: Наказ: затв. Наказом Міністерства юстиції України від 22.02.2012 № 296/5.
  5. Афанасьєва Л. В. Аліментні правовідносини в Україні: моно­графія / МВС України; Луг. держ. ун-т внутр. справ. Луганськ, 2006. 224 с.
  6. Жилінкова І. В. Імперативне і диспозитивне регулювання майнових відносин у сім’ї. Вісник Академії правових наук України. 2000. № 1 (20). С. 115–119.
  7. Фурса С. Я., Драгневич Л. Ю., Фурса Є. І. Настільна книга нотаріуса: Сімейні відносини в нотаріальному процесі. Київ, 2003. 351 с.
  8. Фурса С. Я., Фурса Є. І. Нотаріат в Україні. Теорія і практика: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. Київ: А.С.К., 2001. 976 с.

[collapse]
Повний текст .pdf

Asking the writer to proofread your essay writer cheap work for you is a excellent way to make sure the paper flows smoothly.